قوانین و مقررات

مجموعه قوانین و مقررات انجمن حمایت زندانیان

مقدمه توجيهي

بالغ بر يك قرن است كه در ا كثر كشورهاي جهان،‌ موسساتي خيريه به عنوان انجمن حمايت زندانيان با هدف كمك و حمايت زندانيان و خانواده آنان تشكيل يا فته است. اين انجمن ها سازمان ها يي غير انتفاعي و مستقل از دولت ها بوده كه علاوه بر استفاده از كمك هاي مردمي و ساير موسسات خيريه،‌ بعضا از بودجه هاي دولتي نيز استفاده مي نمايند از جمله وظا يف اين انجمن ها،‌ كمك مادي و معنوي به خانواده زندانيان،‌ نظارت بر چگونگي رفتار متصديان زندان ها با زندانيان،‌ خصوصا در زمينه مسائل حقوقي انساني،‌ بهداشت، درمان،‌ آموزش،‌ اقدامات مناسب براي پيشگيري از ارتكاب مجدد جرائم و نظائر آن بوده است.

در ايران براي اولين بار به صورت منسجم در سال ١٣٢٠ موسسه اي با نام بنگاه حمايت زندانيان،‌ با اهداف مذكور،‌ تشكيل و در آبان همان سال،‌ آئين نامه آن،‌ به تصويب رسيد. ليكن به علل و جهاتي نتوانست وظايف خود را بنحو مطلوب به مرحله اجرا بگذارد.

اساسنامه جديد بنگاه مزبور، در تاريخ ٢/٢٠/١٣٣٦ به تصويب مي رسد. در اين اساسنامه وظايف عمده بنگاه ناظر به فعايت هايي به شرح زير است:

تربيت و تهذيب اخلاق و اصلاح زندانيان و هچنين حرفه به آنها و راهنمايي و پيدا كردن شغل براي زندانياني كه پس از اجراي محكوميت،‌ توانايي تهيه شغل ندارد و نيز تامين آسايش و بهداشت عائله زندانيان و دستگري هاي ديگر نسبت به آنان.

مجمع عمومي بنگاه حمايت زندانيان،‌ از اشخاص نيكوكار و علاقمند به پيشرفت وضع زندانيان و كليه كساني كه كمك هاي مالي و علمي به اين بنگاه بنمايند تشكيل مي بافت. اين بنگاه از جهت حقوقي مستقل بوده و سرمايه آن را وجوه و اموالي كه به عنوان اعانه از طرف اشخاص و بنگاه ها و غيره اهداء‌ مي شد و نيز عايداتي كه به موجب قوانين و مقررات ديگر به آن تعلق مي گرفت تشكيل مي داد و تحت نظارت وزارت دادگستري بود.

پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران،‌ در اسفند ماه ١٣٦٠، اساسنامه و آئين نامه انجمن حمايت زندانيان توسط شوراي عالي قضايي وقت تصويب گرديد. به موجب ماده ١ اساسنامه اخيرالذكر « انجمن حمايت زندانيان انجمني آست كه با شركت مسؤلان و معتمدان و … در مقرر هر دادگاه عمومي … تشكيل مي شود. انجمن مؤسسه اي خصوصي و غير انتفاعي و داراي شخصيت حقوقي آست. نظارت بركار،‌ تشكيل و انحلال و تعيين خط مشي و صدور احكام و هماهنگي امور انجمن ها بر عهده اداره كل اقدامات تاميني و تربيتي آست.»

برابر مواد ٨ الي ١٠ اساسنامه،‌ تشكيلات انجمن شامل:‌ اعضا مجمع عمومي هيات مديره،‌ مدير عامل و بازرسان بوده،‌ وظيفه اعضاء‌،‌ مساعدت مادي و معنوي به انجمن و عضويت آنان و همچنين خدمات اعضاء‌ هيات مديره،‌ افتخاري آست و مطابق ماده ٥ اساسنامه سرمايه انجمن تشكيل مي شود از:‌

 • كمك اشخاص حقيقي يا حقوقي يا دولت
 • عوايد حاصل به موجب مقررات خاص از قبيل عوارض
 • عوايد حاصل از فعاليت هاي اقتصادي انجمن
 • اساسنامه مذكور،‌ با اندك تغييراتي كه داشته تاكنون به اعتبار خود باقي آست.

 

موقعيت و خصوصيات انجمن حمايت زندانيان

موقعيت قانوني:‌ برابر ماده ٣٠ اساسنامه فعلي،‌ مستند شوراي عالي قضايي در تصويب مقررات جديد انجمن اجازه حاصله از لايحه قانوني الحاقي به ماده ١ قانون واگذاري اداره امور زندانها ( اصلاحيه آن) به دادگستري بوده آست.

اهداف:‌ برابر ماده ٢ اساسنامه،‌ انجمن در جهت كمك به زندانيان و خانواده آنان نوپروري و اصلاح زندانيان،‌ همكاري با زندانها و مؤسسات تاميني و تربيتي و مراكز مراقبت پس از خروج زندانيان فعاليت و اقدام مي نمايد. وظايف:‌ در ماده ٣ انجمن،‌ به هر اقدام و عملي كه اهداف مندرج در ماده ٢ را ايجاب بنمايد،‌ موظف شناخته شده و از جمله به موارد زير تصريح گرديده آست:‌

 • كمك به خانواده زندانيان
 • بازسازي شخصيت و اصلاح و ارشاد زندانيان
 • كمك به اشتغال زندانيان پس از آزادي با تهيه فرصتهاي شغلي، كمك مالي
 • مساعدت در بهبود وضع بهداشت و جرمان،‌ ترغيب و تشويق فعاليتهاي فرهنگي ورزشي، حرفه اي و آموزشي زندانها …
 • استفاده از خدمات اطباء،‌ مددكاران،‌ مهندسين،‌ آموزگاران و صاحبان تخصص و حرفه و فن در جهت بهبود وضع زندانيان و پرداخت پاداش خريد خدمت به آنها.
 • تلاش براي افزايش درآمد انجمن با فعاليت هاي اقتصادي و انتفاعي و جلب كمك اشخاص و مؤسسات حقوقي و حقيقي و دولت.
 • تهيه طرحها و پيشنهادهايي در زمينه بهبود وضع زندان و مؤسسات تاميني و تربيتي و …
 • همكاري با مؤسسات علمي و تحقيقي كه در زمينه زندانها و بزهكاري و مسايل مربوط به آن فعاليت و تحقيق مي كنند و استفاده از نتايج كار و پيشنهاد هاي اين مؤسسات.

اختيارت: انجمن براي اقدامات زير مجاز شناخته شده آست:
همكاري با مسؤلان زندان و جلب مساعدت مؤسسات كشور در محور جرمان زندانياني كه دچار ناهنجاريهاي مغزي و رواني هستند.
انجام فعاليتهاي عام المنفعه،‌ خيريه،‌ اقتصادي و … در جهت اجراي وظايف خود.
اعلام نظر مشورتي به مسؤلان زندان در مورد حسن اداره زندانها، مؤسساتي تاميني و تربيتي و مؤسسات وابسته به آنها يا در مورد زندانيان يا خانواده آنان.

انحلال: در مواد ٢٣ الي ٢٦ اساسنامه انحلال انجمن پيش بيني گرديده آست:‌
موارد انحلال عبارتند از:‌

 • به حكم قانوني
 • حكم مرجع قضايي صالح
 • تخطي انجمن از حدود و وظايف خود و دخالت در امور اجرايي ديگر سازمانها
 • عدم تربيت دفاتر رسمي مالي و عدم ارسال ترازنامه ساليانه تا يكماه پس از اعلام كتبي اداره كل اقدامات تاميني و تربيتي در صورتي كه دو سوم اعضاي هيات مديره فوت يا استعفا كنند يا بهر علت فاقد سمت شوند.
 • انحلال انجمن مشروط به ذكر مورد و دلايل و جهات انحلال آست و در صورت اعلام انحلال انجمن، اداره كل اقدامات تاميني و تربيتي مي تواند اداره امور انجمن را موقتا تا تشكيل هيات مديره جديد به عهده دادستان يا رييس دادگستري يا فرماندار محل واگذار نمايد.

انجمن هاي موجود و وضعيت آنها:‌

حسب گزارش، تاكنون تعداد ١٥٢ انجمن حمايت زندانيان در سراسر كشور تدريجا تشكيل يافته آست. اين انجمن ها، غالبا با كمك هاي مردمي و فعاليت هاي اقتصادي و استفاده از منابع مالي محلي، داراي اموال منقول و غير منقول بنام خود شده اند. وصف خصوصي بودن و شخصيت حقوقي مستقل، موجب سهولت كار و بعضا گسترش فعاليت هاي اقتصادي آنها شده آست.

 

­
آئين نامه انجمنهاي حمايت زندانيان
مصوب ١٢/١١/١٣٦٠ – شوراي عالي قضائي با اصلاحات بعدي

ماده ١- انجمن حمايت زندانيان براي اجراي وظايفي كه به موجب اساسنامه بر عهده دارد داراي دفتري خواهد بود كه تحت نظر مدير عامل انجمن انجام وظيفه خواهد كرد.

ماده ٢- دفتر انجمن داراي چهار قسمت به ترتيب زير خواهد بود:

 • قسمت اداري
 • قسمت مالي
 • قسمت اجتماعي
 • قسمت اجرائي

قسمت اداري كليه امور اداري را مانند بايگاني، ثبت نامه هاي وارده، ارسال مراسلات، انجام مكاتبات و ساير امور دفتري ديگر از اين قبيل را بر عهده خواهد داشت.

قسمت مالي عهده دار كليه امور مددكاري انجمن را در زندانها، اقدامات حمايتي و كمكي كه درباره زندانيان و خانواده آنان به عمل خواهد آمد اشتغال زندانيان بعد از خروج و ساير اقدامات اجتماعي را كه از وظايف انجمن ناشي مي شود بر عهده خواهد داشت.

قسمت اجتماعي كليه امور مددكاري انجمن را در زندانها، اقدامات حمايتي و كمكي كه درباره زندانيان و خانواده آنان به عمل خواهد آمد اشتغال زندانيان بعد از خروج و ساير اقدامات اجتماعي را كه از وظايف انجمن ناشي مي شود بر عهده خواهد داشت.

قسمت اجرائي انجام كليه اموري كه جنبه اجرائي دارند بر عهده خواهد داشت مانند ايجاد كارگاههاي صنعتي و كشاورزي و تاسيسات بهداشتي و آموزشي در زندانها، كمك به ايجاد كانونهاي اصلاح و تربيت، مراكز مراقبت بعد از خروج و ساير موسساتي كه انجمن طبق اساسنامه مي تواند نسبت به تشكيل و ايجاد آن اقدام كند.

 

ماده ٣- انجمن براي هريك از قسمتهاي فوق مي تواند كارمندان موظف داشته باشد كه با توجه به تخصص آنان و نياز انجمن استخدام و يا از طرف دادگستري به صورت مامور خدمت در انجمن انجام وظيفه خواهند كرد.

ماده ٤- مدير عامل مسئول اجراي تصميمات هيات مديره است

ماده ٥- صدور مجوز پرداخت در كليه هزينه هاي انجمن و كمك هاي نقدي و غير نقدي به زندانيان و خانواده آنان با دو امضا رئيس هيات مديره و مدير عامل انجمن خواهد بود.

تبصره- در صورت غيبت رئيس هيات مديره مجوز پرداختها با مدير عامل و يك نفر از اعضاي هيات مديره خواهد بود.

ماده ٦- اخذ اعانات و يا وجوه و اشياء و اموال كه از طرف افراد خير يا موسسات عمومي و خصوصي به انجمن اهداي مي شود به عهده مدير عامل خواهد بود. مدير عامل موظف است قبل از دريافت، هيات مديره را از چگونگي آن مطلع نمايد اين وجوه و اعانات بعد از دريافت با ذكر مشخصات بايد در دفاتر مربوط درج و منعكس گردد.

ماده ٧- در اجراي ماده ٦ اساسنامه انجمن حمايت زندانيان هيات مديره مي تواند براي تمركز وجوهي كه از فعاليت اختصاصي خود و يا از طريق كمك اشخاص خير و واقفين حاصل مي شود حساب جاري مخصوصي نزديكي از بانكها با امضاي رياست هيات مديره و مدير عامل مفتوح و وجوه مذكور را طبق نظريه هيات مديره در موارد لازم و مخصوص هزينه نمايند.

ماده ٨- خريد هرگونه مواد اوليه براي موسساتي كه از سرمايه انجمن ايجاد مي شود و فروش مصنوعات و محصولات حاصله از آن و نظارت بر اداره اينگونه موسسات از وظايف مديرعامل خواهد بود.

ماده ٩- انجام كليه وظايفي كه براي مدير عامل انجمن پيش بيني شده است در صورت غيبت مدير عامل بر عهده قائم مقام وي خواهد بود.

ماده ١٠- انجمن مي تواند براي تصدي هر يك از قسمتهاي اداري، مالي، اجتماعي و اجرائي يك نفر مسئول داشته باشد.

ماده ١١- مددكاران اجتماعي در قسمت اجتماعي انجام وظيفه خواهند كرد امور مددكاري به وسيله مددكاران اجتماعي يا كارمنداني كه به اين منظور از طرف انجمن معين مي شود انجام خواهد شد.

ماده ١٢- مددكاران اجتماعي موظف هستند كه براي خانواده هر زنداني كه تحت پوشش حمايتي انجمن قرار مي گيرند و حمايت وي به آنان ارجاع مي شود پرونده جداگانه تشكيل دهند پرونده مددكاري براي خانواده هر زنداني بايد شامل خل اص ه گزارشي باشد از وضع و مشخصات زنداني، تعداد عائله تحت تكفل وي، شرح و نتيجه بازديد منزل و اقداماتي كه در جهت كمك و ارشاد زنداني و خانواده وي بعمل آمده است بعلاوه اقدامات و كمكهايي كه متدرجا انجام مي شود بايد با ذكر موضوع و تاريخ در پرونده مددجو درج گردد.

ماده ١٣- زندانياني كه پس از ترخيص از نظر اشتغال و استقرار اجتماعي تحت پوشش حمايتي انجمن قرار مي گيرند بايد سرپرستي هر يك از آنان به يك نفر مددكار اجتماعي يا داوطلب عضو انجمن سپرده شود، مددكاران و داوطلبان موظفند نتيجه اقداماتي را كه در اين باره بعمل خواهند آورد در آخر هر ماه به مدير عامل گزارش نمايند.

ماده ١٤- مددكاران اجتماعي در اجراي وظايفي كه بموجب اساسنامه از طرف انجمن به آنان محول مي شود مي توانند با زندانياني كه تحت پوشش حمايتي انجمن قرار دارند ملاقات نمايند و از نظر هماهنگي با مددكاري اجتماعي زندانها در جلسات مشورتي كه به دعوت قسمت اجتماعي انجمن و با حضور مددكاران اجتماعي زندان تشكيل مي شود شركت نمايند.

 

موارد متفرقه

ماده ١٥- انجمن مي تواند با تصويب هيات مديره عضويت انجمنهاي بين المللي را بپذيرد و حق عضويت بپردازد

ماده ١٦- انجمن حمايت زندانيان مركز مي تواند در مواقع لزوم به انجمنهاي شهرستانها كمك كند

ماده ١٧- انجمن مي تواند نسبت به ايجاد كارگاهها و موسساتي كه در اساسنامه پيش بيني شده است اقدام كند و به موسسات و بنگاههايي كه به منظور كمك به اشتغال زندانيان تشكيل مي شود مساعدت نمايد.

ماده ١٨- اعضاي انتخابي هيات مديره و اعضايي كه به سبب سمت در هيات مديره حضور دارند مكلفند در تمامي جلسات كه با دعوت قبلي اعلام مي شود حضور پيدا نمايند عدم حضور در سه جلسه متوالي بدون اطلاع قبلي و عذر موجه موجب اعلام اعتذار عضو به مقام انتخاب كننده خواهد بود.

ماده ١٩- اين آئين نامه به استناد اختيار حاصل از قانون واگذاري اداره زندانها و اصلاحيه آن در ١٩ ماده و يك تبصره در تاريخ ١١ اسفند ماه ١٣٦٠ در دويست و هجدهمين اجلاس شوراي عالي قضائي به تصويب رسيد و طبق مقررات ماده ٢ قانون مدني قابل اجرا مي باشد و آئين نامه انجمن حمايت زندانيان مصوب ٢٧٦٩-٢٢/٢/١٣٦٦ هيات وزيران ملغي است.

­
اساسنامه انجمنهاي حمايت زندانيان
مصوب ١٢/١١/١٣٦٠ – شوراي عالي قضائي با اصلاحات بعدي

ماده ١- ( اصلاحي ٢٦/٣/٦٢ شوراي عالي قضائي) – انجمن حمايت زندانيان انجمني است كه با شركت مسئولان و معتمدان بشرح مواد بعد در مقرر هر دادگاه عمومي، دادگاه شهرستان و دادگاه بخش مستقل ( در صورت وجود زندان) تشكيل مي شود. انجمن مؤسسه اي غير انتفاعي و داراي شخصيت حقوقي است نظارت بر كار، تشكيل و انحلال و تعيين خط مشي و صدور احكام و هماهنگي امور انجمنها در سطح كشور بر عهده اداره كل اقدامات تاميني و تربيتي است.

اهداف

ماده ٢- انجمن در جهت كمك به زندانيان و خانواده آنان و نو پروري و اصلاح زندانيان و همكاري با زندانها و موسسات تاميني و تربيتي و مراكز مراقبت پس از خروج زندانيان فعاليت و اقدام مي نمايد.

وظايف

ماده ٣- انجمن به هر اقدام و عملي كه اهداف انجمن ايجاب كند موظف است از جمله موارد زيرين:

 • كمك به خانواده زندانيان
 • بازسازي شخصيت و اصلاح و ارشاد زندانيان
 • كمك در جهت آموزش حرفه اي به زندانيان
 • كمك به اشتغال زندانيان پس از آزادي با تهيه فرصتهاي شغلي يا كمك مالي
 • مساعدت در بهبود وضع بهداشت و د رمان، ترغيب و تشويق فعاليتهاي فرهنگي، ورزشي، حرفه اي و آموزشي زندانها، انجمن خدمات خود را به كليه زندانها، كانونهاي اصلاح و تربيت اطفال بزهكار، مراكز مراقبت پس از خروج زندانيان بزرگسال و اطفال بزهكار و ديگر موسسات تاميني و تربيتي كه وجود دارند يا بعدا ايجاد مي شوند و نيز به كساني كه در اين زندانها و موسسات نگهداري مي شوند و به خانواده آنها ارائه خواهد كرد.
 • استفاده از خدمات اطبا ئ مددكاران، مهندسين، آموزگاران و صاحبان تخصص و حرفه و فن در جهت بهبود وضع زندانيان و پرداخت پاداش خريد خدمت به آنها
 • تلاش براي افزايش درآمد انجمن با فعاليتهاي اقتصادي و انتفاعي و جلب كمك اشخاص و موسسات حقوقي و حقيقي و دولت
 • تهيه طرحها و پيشنهادهايي در زمينه بهبود وضع زندان و موسسات تاميني و تربيتي يا ايجاد موسسات جديد و تسليم طرحها به مسئولان مربوط
 • همكاري با موسسات علمي و تحقيقي كه در زمينه زندانها و بزهكاري و مسائل مربوط به آن فعاليت و تحقيق مي كنند و استفاده از نتايج كار و پيشنهادهاي اين موسسات

 

اختيارات

ماده ٤ – انجمن مي تواند در موارد زيرين اقدام كند:

همكاري با مسئولان زندان و جلب مساعدت موسسات كشور در مورد درمان زندانياني كه دچار ناهنجاريهاي مغزي و رواني هستند.
انجام فعاليتهاي عام المنفعه،‌ خيريه، اقتصادي و اقدامات اداري در جهت انجام وظايفي كه به موجب اين اساسنامه و ديگر مقررات مربوط به عهده انجمن است.
اعلام نظر مشورتي به مسئولان زندان در مورد حسن اداره زندانها ‌، موسسات تاميني و تربيتي و موسسات وابسته به آنها يا در مورد زندانيان يا خانواده آنان و در هر موردي كه با زندانيان و خانواده آنان ارتباط يابد.

سرمايه

ماده ٥ – سرمايه انجمن تشكيل مي شود از:

 • كمك اشخاص حقيقي يا حقوقي يا دولت
 • عوايد حاصل به موجب مقررات خاص از قبيل عوارض
 • عوايد حاصل از فعاليتهاي اقتصادي انجمن

 

ماده ٦- درآمدها و هزينه هاي انجمن بايد طبق اصول حسابداري دقيقا در دفاتر قانوني وارد و طبق اصول كلي حسابداري و مقررات اساسنامه و مقرراتي كه از مراجع مسئول ابلاغ مي شود هزينه شود.

ماده ٧- سال مالي از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه ختم مي شود مگر در سال اول تاسيس انجمن كه ابتداي سال مالي تاريخ تاسيس انجمن است. ترازنامه هر سال بايد تا آخر ارديبهشت تهيه و به اداره كل اقدامات تاميني و تربيتي و نيز بازرسان انجمن ارسال شود.

ماده ٨ – خدمات هيات مديره افتخاري و رايگان است.

تشكيلات

ماده ٩- اركان انجمن عبارتند از:

 • اعضاء
 • مجمع عمومي اعضاء
 • مدير عامل و قائم مقام او.
 • بازرسان
 • بالا

 

اعضاء

ماده ١٠- انجمن داراي اعضايي است كه به انتخاب دادستان شهرستان (با حذف دادسرا و اجراء قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب وظيفه دادستان در مورد مذكور در ماده ١٠ به عهده رئيس دادگستري است ) يا عمومي تعيين مي شوند وظيفه اعضاء‌ مساعدت مادي و معنوي به انجمن است.

عضويت اعضاء افتخاري است و هيچگونه معرفي نامه يا كارت عضويت براي اعضاء صادر نخواهد شد.

وظايف و اختيارات مجمع عمومي

ماده ١١- مجمع عمومي با شركت اعضاء به دعوت دادستان هر ساله در هفته آخر اردي بهشت ماه تشكيل مي شود.

 • استماع گزارش هيات مديره
 • پيشنهاد طريق بهبود وضع زندان
 • تعيين دو نفر بازرس از بين اعضاء و معرفي آنان به هيات مديره

هيات مديره

ماده ١٢- ( اصلاحيه ١٣٦٨ رئيس قوه قضائيه) – هيات مديره از افراد ذيل تشكيل مي شود ‌:
دادستان عمومي – دادستان انقلاب اسلامي – مدير كل سازمان زندانها- فرماندار – رئيس زندان و سه نفر معتمد كه از بين اشخاص متقي و موجه و خير محل با پيشنهاد مدير كل سازمان زندانها و تاييد رياست سازمان انتخاب مي شوند.

ماده ١٣- ( اصلاحي ١٣٦٨ رئيس قوه قضائيه) – هيات مديره در تهران از اشخاص زير تشكيل مي شود:
نماينده دادستان كل كشور – دادستان عمومي تهران – دادستان انقلاب اسلامي تهران- رئيس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور و سه نفر معتمد به انتخاب رئيس سازمان زندانهاي كشور

ماده ١٤- جلسات هيات مديره با شركت اكثريت اعضاء رسميت دارد و تصميمات با راي اكثريت عده حاضر معتبر است

ماده ١٥- مدت خدمت هيات مديره دو سال است،‌ هيات مديره تا تعيين و شروع بكار هيات مديره جديد كماكان وظايف خود را انجام خواهد داد.

ماده ١٦- وظايف هيات مديره بشرح زير است :

 • انتخاب يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس، يك نفر خزانه دار، يك نفر بازرس از ميان اعضاي هيات مديره
 • انتخاب يك نفر مدير عامل از ميان اعضاء يا خارج و در صورت لزوم انتخاب يك نفر قائم مقام مدير عامل
 • تهيه اساسنامه و آئين نامه و طرحهاي لازم جهت اداره موسسات وابسته اعم از موسسات موجود يا در حال احداث و ارسال آن به دفتر اقدامات تاميني جهت تصويب از طريق شوراي عالي قضائي (طبق قانون اختيارات و وظايف رئيس قوه قضائيه مصوب ٩/١٢/١٣ ٧١ اختيارات و وظايف شوراي عالي قضائي به رئيس قوه قضائيه محول شده است)
 • رسيدگي به وضع زندانيان و كمك به آنها
 • احياي اخلاقي و بازسازي شخصيت و ارشاد و اصلاح زندانيان
 • ايجاد كار و كارگاه و فرصتهاي اشتغال براي زندانيان در مدت حبس و پس از آن يا هر نوع كمك و اقدام كه ايجاب نمايد.
 • مساعدت در سوادآموزي، حرفه آموزي، ورزش، تبليغات فرهنگي و ديني
 • مساعدت به خانواده زندانيان و سعي در ارشاد و توان بخشي آنان براي زندگي مستقل و سالم
 • مساعدت در بهداشت و بهسازي محيط زندان و تامين وسايل بهداشت و درمان
 • همكاري با محققان و موسسات پژوهشي در زمينه هاي جرم شناسي و علم اداره زندانها و نظاير اينها
 • پيشنهاد طرحها و راه حلها در زمينه بهبود اداره زندانها و اصلاح و اشتغال زندانيان به مسئولان
 • تشكيل جلسات براي رسيدگي و انجام وظايف كه بايد حداقل كمتر از يك بار در ماه نباشد

 

ماده ١٧- اختيارات هيات مديره:

 • واگذاري قسمتي از اختيارات هيات به مدير عامل
 • استفاده از خدمات مددكاران و تصويب پرداخت پاداش خريد خدمت به آنها و اعزام مددكاران به زندانها و موسسات تاميني و مراقب تي
 • دعوت از مطلع ي ن و كارشناسان براي بررسي مسائل با حضور در هيات مديره و اظهار نظريه و پرداخت دستمزد و حق رفت و آمد يا پاداش خريد خدمت آنان
 • استمداد از موسسات دولتي و غير دولتي براي انجام وظايف انجمن مانند بيمه زندانيان و خانواده آنان، اعلام مورد به زندان ( و در تهران به شوراي سرپرستي ) (با توجه به قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ٦/١١/٦٤ وظيفه شوراي سرپرستي به سازمان زندانها محول شده است ) براي تعقيب و بهره برداري از نتيجه اقدامات
 • اعطاي ماموريت به عضو يا جمعي از اعضاي خود براي انجام وظايف مقرر يا انجام بررسي و تحقيق و اعلام نتيجه به هيات مديره
 • تصويب ميزان دستمزد و يا پاداش خدمت به كاركنان دفتري و اداري و فني و مدير عامل و قائم مقام وي و مددكاران اجتماعي

مدير عامل

ماده ١٨- مدت خدمت مديريت عامل يك سال مالي است سمت مدير عامل با پايان دوره هيات مديره پايان مي يابد.

وظايف مديرعامل

ماده ١٩-

 • اداره كليه امور اجرائي و اداري انجمن و هر اقدامي كه به موجب اين آئين نامه و مقررات كشور بايد انجام گيرد.
 • اجراي مصوبات هيات مديره
 • تهيه پيشنها د ها و طرحها و راه حلها براي مشكلات و انجام وظايف انجمن
 • مراجعه و حضور در مراجع قضائي و اداري و جوابگويي از طرف انجمن
 • امضاي چكها و اسناد تعهد آور و اسناد رسمي و مكاتبات و قراردادها طبق مقررات اين آئين نامه راسا و نيز به وكالت از طرف هيات مديره در صورت تفويض اختيار
 • تشكيل جلسات هيات مديره و تعيين دستور كار جلسات و تنظيم صورت جلسات هيات مديره
 • ارسال تراز نامه مالي انجمن و گزارش اقدامات انجام شده به اداره كل اقدامات تاميني و تربيتي
 • كوشش براي افزايش درآمد انجمن و افزايش خدمات انجمن

اختيارات مديرعامل

ماده ٢٠-

 • تعيين سمت و تقسيم كار كاركنان انجمن
 • دعوت جلسات عادي و فوق العاده هيات مديره
 • دعوت كارشناسان و جلب نظر متخصصين به منظور بررسيهاي تحقيقي و تهيه طرحها و پيشنهادها

ماده ٢١- قائم مقام مديرعامل در غياب مدير عامل با وظايف و اختيارات او انجمن را اداره مي كند.

بازرسان

ماده ٢٢- مجمع عمومي از ميان اعضا دو نفر بازرس انتخاب و به هيات مديره معرفي مي نمايد بازرس يا بازرسان موظفند منفردا و مجتمعا با بررسي مصوبات و اقدامات هيات مديره و ترازنامه انجمن گزارش خود را به هيات مديره و مجمع عمومي و اداره كل اقدامات تاميني و تربيتي تسليم نمايند .

انحلال

ماده ٢٣- انجمن به تقاضاي اداره كل اقدامات تاميني و تربيتي با ذكر مورد و تصويب شوراي سرپرستي سازمان زندانها و امور تاميني و تربيتي كشور منحل مي شود اعلام انحلال و ترتيب تحويل و تحول اسناد و اموال و پرسنل و اداره تاسيسات و اموال بر عهده اداره مذكور است در تقاضاي انحلال دلايل و جهات آن بايد بطور صريح و مستند به شوراي سرپرستي اعلام شود.

ماده ٢٤- در صورت اعلام انحلال انجمن هيات مديره و هيات عامل و كاركنان و اعضاي انجمن از هر گونه فعاليت و تصرف در امور و اموال و اسناد ممنوعند ‌، مستنكف طبق مقررات كيفري تحت تعقيب قرار خواهد گرفت.

ماده ٢٥- در صورت اعلام انحلال انجمن ‌، اداره كل اقدامات تاميني و تربيتي مي تواند اداره امور انجمن را موقتا تا تشكيل هيات مديره جديد به عهده دادستان شهرستان يا رئيس دادگستري يا فرماندار محل واگذار نمايد. در اين صورت نماينده مذكور داراي كليه وظايف و اختيارات انجمن و اركان آن خواهد بود.

ماده ٢٦- موارد انحلال انجمن ها بشرح زير است:

 • به حكم قانون
 • حكم مرجع قضائي صالح
 • تخطي انجمن از حدود وظايف خود و دخالت در امور اجرائي ديگر سازمانها
 • عدم ترتيب دفاتر رسمي مالي و عدم ارسال ترازنامه ساليانه تا يك ماه پس از اعلام كتبي اداره كل اقدامات تاميني و تربيتي در صورتيكه دوسوم اعضاي هيات مديره فوت يا استعفا كنند يا بهر علت فاقد سمت شوند.

ماده ٢٧- در صورتيكه بازرسان منتخب مجمع عمومي فوت كرده يا استعفا كنند و يا بهر علت فاقد سمت شوند هيات مديره يا مدير عامل با دعوت مجمع عمومي فوق العاده نسبت به تجديد انتخاب بازرس يا بازرسان مورد نظر اقدام مي نمايد.

ماده ٢٨- در صورتيكه مدير عامل يا يكي از اعضاي هيات مديره فوت يا استعفا كرده يا بهر علت فاقد سمت شوند طبق مقررات اين آئين نامه شخص يا اشخاص ديگري بجاي آنان انتخاب مي شوند.

اجراء

ماده ٢٩- اين اساسنامه با رعايت مواعد مندرج در ماده ٢ قانون مدني لازم الاجرا است اساسنامه انجمن حمايت زندانيان مركز مصوب ٢٢/٢/١٣٣٦ هيات وزيران و ديگر مقررات مغاير با اين اساسنامه ملغي است. آئين نامه داخلي انجمن از طرف اداره كل اقدامات تاميني و تربيتي تهيه و پس از تصويب شوراي عالي قضائي به اجرا در خواهد آمد.

ماده ٣٠- اين اساسنامه در ٣٠ ماده و يك تبصره در تاريخ يازدهم اسفند ماه ١٣٦٠ در اجلاس ٢١٨ به استناد لايحه قانوني الحاقي به ماده ١ قانون واگذاري اداره زندانها و اصلاحيه آن به دادگستري به تصويب شوراي عالي قضائي رسيد.

 

انجمن حمایت زندانیان اردبیل | اخبار و فعالیت های انجمن حمایت از زندانیان