خدمات انجمن

 

خدمات انجمن حمایت از زندانیان 

انجمن به هر اقدام و عملی که اهداف انجمن ایجاب کند موظف است، از جمله موارد زیر:

_ کمک به خانواده زندانیان

_ بازسازی شخصیت و اصلاح و ارشاد زندانیان

_ کمک در جهت آموزش حرفه ای به زندانیان

_ کمک به اشتغال زندانیان پس از آزادی با تهیه فرصت های شغلی یا کمک مالی

_ مساعدت در بهبود وضع بهداشت و درمان، ترغیب و تشویق فعالیت های فرهنگی، ورزشی، حرفه ای و آموزشی زندان ها.

_ انجمن خدمات خود را به کلیه زندان ها، کانون های اصلاح و تربیت اطفال بزهکار، مراکز مراقبت پس از خوروج زندانیان بزرگسال و اطفال بزهکار و دیگر موئسسات تأمینی و تربیتی که وجود دارند با بعدا ایجاد می شوند و نیز به کسانی که در این زندان ها و موئسسات نگه داری می شوند و به خانواده آنها ارائه خواهد کرد.

_ استفاد از خمات اطباء مددکاران، مهندسین، آموزگاران، و صاحبان تخصص و حرفه و فن در جهت وضع زندانیان و پرداخت پاداش خرید خدمت به آنها

_ تلاش برای افزایش درآمد انجمن با فعالیت های اقتصادی و انتفاعی و جلب کمک اشخاص و موئسسات حقوقی و حقیقی و دولت

_ تهیه طرح ها و پیشنهاد هایی در زمینه بهبود وضع زندان و موئسسات تأمینی و تربیتی یا ایجاد موئسسات جدید و تسلیم طرح ها به مسئولان مربوط

_ همکاری با موئسسات علمی و تحقیقی که در زمینه زندان ها و بزهکاری و مسائل مربوط به آن فعالیت و تحقیق میکنند و استفاده از نتایج کار و پیشنهاد های این موسسات.

انجمن حمایت زندانیان اردبیل | اخبار و فعالیت های انجمن حمایت از زندانیان