درباره انجمن حمایت از زندانیان

معرفی انجمن حمایت

انجمن حمایت زندانیان انجمنی است که با شرکت مسئولان و معتمدان به شرح مواد بعد در مقر هر دادگاه عمومی، دادگاه شهرستان و دادگان بخش مستقل (در صورت وجود زندان) تشکیل می شود. انجمن موئسسه ای غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی است. نظارت بر کار، تشکیل و انحلال و تعیین خط مشی و صدور و هماهنگی امور انجمن ها در سطح کشور بر عهده اداره کل اقدامات تأمینی و تربیتی است.

انجمن در جهت کمک به زندانیان و خانواده آنان و نوپروری و اصلاح زندانیان و همکاری با زندان ها و موئسسات تأمینی و تربیتی و مراکز مراقبت پس از خروج زندانیان فعالیت و اقدام می نماید.

 

چارت انجمن

ارکان انجمن عبارتند از :
۱ – اعضا
۲ – مجمع عمومی اعضا
۳ – هیئت مدیره
۴ – مدیر عامل و قائم مقام او
۵ – بازرسان

 

قوانین و مقررات انجمن

ماده ۱ – انجمن حمایت زندانیان برای اجرای وظایفی که به موجب اساسنامه بر عهده دارد دارای دفتری خواهد بود که تحت نظر مدیر عامل انجمن انجام وظیفه خواهد کرد .

ماده ۲ – دفتر انجمن دارای چهار قسمت به ترتیب زیر خواهد بود :

۱ ) قسمت اداری

۲ ) قسمت مالی

۳ ) قسمت اجتماعی

۴ ) قسمت اجرایی

قسمت اداری کلیه امور اداری مانند بایگانی ، ثبت نامه های وارده ، ارسال مراسلات ، انجام مکاتبات و سایر امور دفتری دیگر از این قبیل را بر عهده خواهد داشت .

قسمت مالی عهده دار کلیه امور حسابداری انجمن ، تنظیم دفاتر مالی ، حوالجات ، پرداخت ها ، دریافت ها  و ثبت اموال و نگه داری آنها ، تنظیم ترازنامه و سایر امور مالی خواهد بود .

قسمت اجتماعی کلیه امور مددکاری انجمن را در زندان ها ، اقدامات حمایتی و کمکی که درباره زندانیان و خانواده آنان به عمل خواهد آمد ، اشتغال زندانیان بعد از خروج و سایر اقدامات اجتماعی را که از وظایف انجمن ناشی می شود بر عهده خواهد داشت .

قسمت اجرایی انجام کلیه اموری که جنبه اجرایی دارند بر عهده خواهد داشت، مانند ایجاد کارگاه های صنعتی و کشاورزی و تأسیساتی بهداشتی و آموزشی در زندان ها ، کمک به ایجاد کانون های اصلاح و تربیت ،مراکز مراقبت بعد از خروج و سایر مؤسساتی که انجمن طبق اساسنامه می تواند نسبت به تشکیل و ایجاد آن اقدام کند.

 

مشاهده و دانلود آیین نامه انجمن حمایت از زندانیان

مشاهده و دانلود اساسنامه انجمن حمایت از زندانیان 

 

انجمن حمایت زندانیان اردبیل | اخبار و فعالیت های انجمن حمایت از زندانیان