پخت و توزیع غذای نذری در مناطق محروم کرمان

انجمن حمایت زندانیان اردبیل | اخبار و فعالیت های انجمن حمایت از زندانیان